● KURUMSAL GELİŞİM
Acil Durum Eylem Planı (ADEP) (Örnek: Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü)

Acil Durum Eylem Planı (ADEP) 
BÖLÜM:1


GENEL HUSUSLAR

Ülkemiz, başta deprem olmak üzere birçok afetin tehdidi altındadır . Ülkemiz’de gerçekleşen afetlerin % 61’ini deprem , % 15’ini heyelan , % 14’ünü sel , % 5’ini kaya düşmesi , % 4’ünü yangın , % 1’ini çığ oluşturur. Bu afetler , afetin büyüklük ve şiddetlerine göre hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli kayıplara yol açmaktadır. Önemli sonuçlara neden olan doğa olaylarının meydana gelmeleri önlenemiyor olsa da bu olayların zararlarının azaltılması mümkündür. Özellikle afet öncesinde alınacak zarar azaltıcı tedbirlerle iyileştirme sağlanabilmektedir:

AFET BİLGİSİ
Afet , insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara denilmektedir.

a) Afet Çeşitleri

§ Depremler ,
§ Su baskınları (SEL ) ,
§ Heyelan ,
§ Yangın ,
§ Çığ ,
§ Kuraklık ,
§ Fırtına , kasırga ,tayfun ,
§ Volkan patlaması ,
§ Baraj patlaması ,
§ Hava , su , çevre kirlenmesi ,
§ Sanayi kazaları ,
§ Kaza (kara , hava , demir ve deniz yolu kazaları)

b)Afetlerin özellikleri:
§ Çeşitli güç ve genişlikte olurlar.
§ Aniden meydana gelirler.
§ Alt yapıyı bozarlar.
§ Şok tesiri yaratırlar
§ Ölüm, ve hastalıklara sebebiyet verirler.
§ Bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkmasına neden olurlar.
§ Yörenin ekonomik yapısını bozarlar
§ Devletin ve özel kurumların planladığı yatırımları geciktirirler.

b) Afet büyüklüğüne etki eden faktörler
§ Olayın fiziksel büyüklüğü,
§ Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı,
§ Fakirlik ve az gelişmişlik,
§ Hızlı nüfus artışı,
§ Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme,
§ Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,
§ Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,
§ Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaşabildiği düzey.

AFET ÖNCESİ

Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zarar ve fiziksel kayıplarla kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemleri olaylar olmadan önce almak,
Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise, kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının en hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak,
Toplumun her kesiminin, olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulamaya koymak.

 

AFET SONRASI

Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak,
Afetlerin doğurabileceği tehlike ve risklerinden insan canını ve malını korumak,
Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda karşılamak ve sosyal yaşamın bir an önce normal hale getirilmesini sağlamak,
Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya yaraların bir an önce sarılmasını sağlamak,
Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturmak.

 

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN AFETLER
DEPREM
Yer kabuğunu meydana getiren kayaçlardaki doğal etkenler sonucunda başlayan ani ve kısa süreli titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması sonucunda yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi olayına deprem denir.
Ülkemiz'de “afet” denilince ilk akla gelen “deprem”, neredeyse ülkenin tamamını etkilemektedir. Ülkemiz Avrasya, Afrika ve Arap levhaları etkisi altındadır. Anadolu’nun büyük bir kısmının oluşturduğu Anadolu levhası, Avrasya levhasının küçük bir bölümüdür .Batı Anadolu'nun büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi'nin orta ve batı kısımlarının çoğunluğu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin orta kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin merkezi 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.( EK .)
Türkiye topraklarının yüzde 42'si 1. derece, yüzde 24'ü 2. derece, yüzde 18'si 3. derece, yüzde 12'si 4. derece ve yüzde 4'ü 5. derece deprem bölgesinde bulunmakta ve nüfusun yüzde 44'ü 1. derece , yüzde 26'sı 2. derece , yüzde 15'i 3. derece , yüzde 13'ü 4. Derece , yüzde 2'si 5. derece deprem bölgesinde yaşamaktadır.

SEL
Sel, beklenmedik ve büyük miktarda ki su kütlesinin akıntı ya da bulunduğu seviyeden yükselmesi sonucu olumsuz sonuçlar doğuran bir afet türüdür.
Sel , doğal afetler içerisinde en sık karşılaşılan ve ekonomik kayıpları yüksek olan afetler arasında yer almakla birlikte diğer afet türlerine göre daha önceden tahmin edilebilme özelliğine sahiptir. Ülkemiz’i tehdit eden doğal afetler arasında depremlerin ardından 2. sırada gelmektedir.

 


HEYELAN
Heyelan , zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.Planı bulunmayan dik alanlarda yapılan kaçak yapılarda heyelana yol açmaktadır.
Heyelan Türkiye’de en fazla , Karadeniz Bölgesi , Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısı ve orta kesimler i, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda meydana gelmektedir.

YANGIN
Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.yangın, kısa sürede büyük zarar veren, can ve mal kaybına yol açan bir afettir.Yangınlar bilgisizlik,ihmal ve dikkatsizlik,kazalar,sıçrama,sabotaj,tabiat olayları sonucunda meydana gelebilmektedir.
ÇIĞ
Çığ , dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında , tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış etkilerle aşağı doğru yamaç boyunca hızla kaymasıdır.
Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Bunun sebebi de bu bölgelerimizdeki yoğun kar yağışı ve eğimin fazla olmasıdır Çığın oluşumuna; iklim özellikleri ,yamaç eğimi ,yamaç bakısı , kar tabakalarının yapısı , yamaçların jeolojik ve toprak özellikleri , bitki örtüsünün yapısı neden olabilmektedir


2.BÖLÜM

PLANIN AMACI VE KAPSAMI

Acil Durum Eylem Planı’nın (ADEP) hazırlanması; can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kişi ya da kurumların faaliyetlerini kısıtlayan beklenmedik zamanlarda gerçekleşen herhangi bir acil durumun öncelik sırasına göre tespit edilmesini sağlayarak davranış yöntemlerinin belirlenmesi ve bunların uygulamaya konulmasını kolaylaştırır.

Bu amaçla daha önce yaşanmış afetlerde çıkan sorunları göz önünde bulundurarak , ilerleyen zamanlarda yaşanabilecek afetlere karşı önlem alınması , hazırlanmış olan plan doğrultusunda ve imkanlar dahilinde en verimli şekilde müdahalede bulunulmasını ve acil durumlarda afet bölgesinde çıkması muhtemel olan kargaşa veya kaos benzeri sorunları önlemek ve azaltılmasını sağlamak için gerekli organizasyonların ve koordinasyonların temelini atma amacı güdülmektedir.

Acil Durum Eylem Planı ( ADEP ) her acil durum için risk değerlendirilmelerini yapıp, değerlendirme sonrası görev yetki ve sorumlulukları tespit eden yöntemlerin oluşturulması ve yürürlüğe konması gibi yapılacak görevler bütününü kapsar

 

 

 

 

 

 

3.BÖLÜM

UYGULAMA

1. KÜTAHYA ŞEHİR MERKEZİ


Kütahya merkezde meydana gelecek herhangi bir afet durumunda ;

1.1 İLETİŞİM

Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) ‘nın harekete geçmesi için kulüp içi iletişim devreye sokulur.

1.1.a İletişim Araçları Çalışıyorsa:

Kulüp başkanı, kulüp danışmanı ve Yönetim kurulu üyeleri çift taraflı temas kurar. Yapılan görüşme sonrasında olayın ehemmiyetine göre Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) devreye girer ya da girmez.

Yukarıda belirtilen sorumlu kişilerin bulunmaması durumunda Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) ‘nı başlatma görevi resmi hiyerarşinin en üst kademesinden başlayarak sıralanır.


· Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) ‘nın devreye sokulması kararı alınırsa ;

Kulüp danışmanı rektörlük kriz masasıyla , Kulüp başkanı ise kulüp üyelerine karşı olan iletişim ağını (ek.6) devreye sokar

Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) devreye girdikten sonra İletişim adım adım şu şekilde olacaktır ;

- Kulüp Danışmanı Rektörlük ile irtibat kurarak aradaki gerekli iletişimi başlatır.

§ Kulüp danışmanının bulunmaması durumunda bu görevi kulüp başkanı yürütür.

- Kulüp başkanı yönetim kurulu üyeleri , denetim kurulu başkanı ile irtibata geçer.

§ Kulüp başkanının bulunmaması durumunda bu görevi kulüp danışmanı yürütür.

§ Kulüp danışmanının da olmaması durumunda resmi hiyerarşi sırasına göre en üst kademe de bulunan kişi bu görevi üstlenir.

§ Denetim kurulu başkanının bulunmaması durumunda Kulüp başkanı resmi hiyerarşiye göre en üst kademe de bulunan kişiye ulaşır.

- Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyeleri öncelikle kendi kurulunda ki bir alt ve bir üst hiyerarşideki kişilerle irtibat kurarlar.Kulüp başkanından gelen Acil Durum Eylem Planı (ADEP) ‘nın Devreye girdiği haberi ile sorumlu oldukları üyelere ulaşırlar.

§ Yönetim veya Denetim kurulu üyeleri iletişime geçmek zorunda olduğu kurul üyesine ulaşamadığı takdir de bir üst yada bir alt hiyerarşideki kurul üyesine ulaşır.

§ Kulüp başkanı ulaşamadığı yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yapmak üzere , diğer yönetim kurulu üyelerini görevlendirir. Bu doğrultuda ulaşılamayan yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kişilerle görevlendirilen kurul üyeleri irtibata geçer.

§ Denetim kurulu başkanı ulaşamadığı denetim kurulu üyelerinin görevlerini yapmak üzere diğer denetim kurulu üyelerini görevlendirir. Bu doğrultuda kendisine ulaşılamayan denetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kişilerle görevlendirilen kurul üyeleri irtibata geçer.

§ Denetim kurulunda ki sorumlulardan hiç birine ulaşılamadığı takdirde kulüp başkanının görevlendirme yapacağı asil üyeler denetim kurulu üyelerinin ulaşmak zorunda olduğu kişiler ile irtibata geçer.

- Acil duruma sebebiyet veren olay sonrasında kursiyer üyeler ile yönetim ve denetim kurulu dışındaki asil üyeler yirmi dakika beklemek suretiyle kendilerinden sorumlu olan yönetim kurulu veya denetim kurulu üyelerine Acil Durum Eylem Planı (ADEP) ‘nın devreye girip girmediği konusunda ulaşabilirler.
-
§ Kursiyer üyeler kendilerinden sorumlu olan yönetim veya denetim kurulu üyesine ulaşamadıkları takdirde yönetim veya denetim kurulunda bulunan asil üyelerden herhangi birisine ulaşabilirler.

 

1.1.b İletişim Araçları Çalışmıyorsa ;

Tüm iletişim araçlarının çalışmaması durumunda Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) otomatik olarak devreye girer ve kulüp üyeleri toplanma alanına intikal eder.


1.2 TOPLANMA ALANI

a. Ana Toplanma Alanı

Kütahya Valilik binasının önüdür. (Ek)

Genel toplanma süresi iki buçuk ( 2.5 ) saattir. Belirlenen süre zarfında gelenlerle genel bir kritik yapılıp gerekli görevlendirme sürecine geçilir. Belirtilen süre zarfından sonra gelen ekip üyelerine kriz masası tarafından gerekli görevlendirme ve yönlendirmeler yapılır.

a.1 Toplanma alanında bulunacak kişiler

· Tüm kulüp üyeleri
· Üniversite öğrencileri
· Sivil halk

 

b. Germiyan Kampüsü Toplanma Alanı

Germiyan kampüsü toplanma alanı kampüs içerisinde bulunan futbol sahasıdır. Kulüp üyeleri giriş kapısı yanında toplanacaklardır.

Kulüp üyelerinin bir araya gelip kampüs içerisinde durum analizi yaptıktan sonra vakit kaybetmeden Ana toplanma alanına harekete geçerler.

b.1 Toplanma alanında bulunacak kişiler

· Yurtta veya o civarda ikamet eden yada o civarda bulunan kulüp üyeleri

 


c. Merkez Kampüs Toplanma Alanı

Merkez kampüs toplanma alanı Rektörlük binasının ana giriş kapısına bakan tarafıdır. Kulüp üyelerinin toplanma noktası rektörlük önünde bulunan Atatürk büstünün yanıdır. (Ek)

§ Toplanma alanına gelen üyeler kendi aralarında bir lider seçerek bu lider vasıtasıyla rektörlük kriz masası ile irtibata geçerler. Ekip lideri kulüp Başkanı yada kulüp danışmanı ile irtibat kurmuş ise Başkanın yada danışmanın direktiflerini dikkate alarak hareket eder. ( merkez kampüste ki liderlik seçimi yapılırken Acil Durum Yönetim Merkezi Lider seçiminde ki kurallar dikkate alınır )

§ Kampüs içerisinde ciddi bir durum söz konusu ise Ekip Rektörlük kriz masası aracılığıyla ana toplanma alanında ki kulüp üyeleri ile irtibata geçmeye çalışır. Kurulan irtibat doğrultusunda Ana toplanma alanında kayıt için bırakılacak yeterli sayıda ki kişiler haricinde tüm ekip üyeleri merkez kampüse hareket edeceklerdir.

§ Kampüs içerisinde ciddi bir durum söz konusu değilse rektörlük kriz masasının sağlayacağı araç vasıyasıyla , kayıt için bırakılacak yeterli sayıdaki kişi haricinde tüm ekip depoda bulunan malzemeler ile birlikte ana toplanma alanına hareket eder.

§ Ana toplanma alanına gelindiğinde yada tüm ekip merkez kampüste toplandığında, ekip lideri gerekli şartlar gözönünde bulundurularak yeniden belirlenir.

c.1 Toplanma alanında bulunacak kişiler

· Kulüp üyeleri
· Hüsnü Özyeğin Yurdun da barınan öğrenciler
· Merkez kampus Kredi Yurtlar kurumunda barınan öğrenciler
· Kampüs içerisinde ikamaet eden öğretim görevlileri
· Kampüs içerisinde bulunan öğrenciler ve öğretim görevlileri


1.3 ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük kriz masasına bağlı olarak çalışır.
Merkez kampüste bulunan ciddi durumlarda Acil Durum Yönetim Merkezi Kampüste oluşturulur.
Merkez kampüste herhangi bir acil durum söz konusu değise Acil Durum Yönetim Merkezi Ana toplanma alanında oluşturulur.

Yönetim ve Denetim kurulundaki üyelerden oluşur. Liderliğini Yönetim kurulu başkanı yürütür.


- Acil Durum Yönetim Merkezinin Liderlik vasfını yürütecek olan Yönetim kurulu başkanının , toplanma alanına gelen üyeler arasında bulunmaması veya Liderlik vasfına yerine getiremeyecek engellerinin olması ( yaralı , psikolojik bozukluk vs. ) durumunda ;


· Kulüp danışman hocası lideri belirler.
· Kulüp danışmanının da bulunmaması durumunda liderlik aşağıdaki sıralamaya göre belirlenir.

§ Kulüpte almış eğitimlerin sayısı ( Eğitmen , Eğitmen yard.)
§ Kulüpte giriş yılı en eski olan
§ Gün/ay/yıl olarak yaşı en büyük olan
§ Afet bölgesini en iyi tanıyan

v Yukarıda belirtilen kıstaslara sıra göz önünde bulundurularak bakılır. Kıstasları eşit olan birden fazla kişinin bulunması durumunda bir alt maddeye geçilir.

 

Acil Durum Yönetim Merkezinin, yürütme işlerinden sorumlu yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinden herhangi birinin veya birden fazla kişinin , toplanma alanına gelen üyeler arasında bulunmaması veya görevini yerine getiremeyecek engellerinin olması ( yaralı , psikolojik bozukluk vs. ) durumunda bu kişilerin boşalan görev mercileri kulüp Başkanı tarafından atama yoluyla doldurulur.

 

Acil Durum Yönetim Merkezinin Görevleri :

- Yönetim merkezini oluşturan birimlerin önem sırasına göre görevlendirmelerini yapar.

- Afetin yarattığı sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunur ve çözüme ulaştırmaya çalışır. Bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapar.

- Kamu kurum ve kuruluşları ve kriz merkezleri ile koordinasyon içerisinde çalışır.

- Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik basın yayın faaliyetlerini ( radyo , televizyon v.b. ) sağlamaya çalışır. Brifingler hazırlar ve sunar.

- Kurtarma faaliyetlerini koordine eder.


1.3.1 ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİNE BAĞLI ALT BİRİMLER

A ) LOJİSTİK BİRİMİ

Lojistik birimi bir (1) başkan , bir (1) başkan yardımcısı ve en az iki (2) ekip üyesinden oluşur.

- tüm ekipmanların yönetimi;
ü ekipmanların temin edilmesi
v sivil savunma deposu(rektörlük bodrum kat)
v valilik kriz masasına, sosyal sorumluluk içeren kuruluşlar(kızılay vs) tarafından sağlanan yardımlar.
ü saklanması
v sivil savunma deposu( güvenli ise)
v Acil Durum Yönetim Merkezi ‘ne yakın geçici iskan sahalarına kurulacak çadırlarda.
v Acil Durum Yönetim Merkezi ‘ne yakın Uygun görülen binalarda.
ü birimlerin ve ekiplerin ihtiyaçlarının sağlanması
v malzeme taşınması ve ekip nakli ile ilgili tüm ulaşımın sağlanması
v taşıma ve ulaşım araçlarının ihtiyaçlarının temini
v barınma beslenme ile ilgili ihtiyaçların temini
ü evrak kaydı
v temin edilen ekipman ve malzemelerin kaydını tutar
v durum değerlendirmesi yapar(miktar, kondisyon vb.)
v eksiklerin temini için genel evrak ile iletişime geçer
ü genel evrak ile paylaşımı.
v Tutulan tüm evrak kayıtlarının genel evrak birimi ile paylaşarak koordinasyonun sağlanması.

 

B) GENEL EVRAK BİRİMİ

Acil .durum Yönetim Merkezi tüm resmi yazışmalarının yapılması ve her türlü evrakın kaydının tutulmasından sorumludur.

Bir (1) birim sorumlusu , altı (6) görevli olmak üzere en az yedi (7) kişiden oluşur. Bu yedi (7) kişiden sorumlu ile birlikte üç (3) kişi merkez toplanma alnında olmak üzere , iki (2) ‘si Germiyan Kampüsü toplanma alanında, iki (2) ‘si Merkez kampus toplanma alanında kurulacak masalarda görevlendirilir.

- Tüm birimlerin verilerini toplar ve kayıt altına alır.

- Toplanma alanına gelenlerin bilgi kayıtlarının alınarak saklanması. Bunlar;

§ Arama Kurtarma Kulübü ( AKUK) üyeleri
§ Üniversite öğrencileri
§ Sivil halk ( valilik kriz masasına bildirilir )

- Halkla iletişim biriminin yönlendirdiği gönüllü olmak isteyenlerin kaydını almak ve görevlendirmelerini yapmak üzere Acil Durum Yönetim Merkezi başkanlığına yönlendirmek

§ Germiyan yada Merkez kampus teki gönüllüleri görevlendirme işlemini Acil Durum Yönetim Merkezinin belirlediği sınırlar çerçevesinde genel evrak birimi yapar.
.
- Birimlerin görevlendirme tutanaklarını hazırlamak ve kaydını tutmak

- Görevlendirilen kişilerin malzeme ihtiyacını karşılamak için lojistik birimiyle koordineli çalışmak

- Birimler arası yazışmaların ve dökümanlarının birer nüshasını tutmak

§ İlk yardım birimi tarafından müdahale edilen ve sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta , yaralı yada ölüler için tutmuş olduğu tutanakların kaydını yapmak.

§ Lojistik biriminin acil durum yönetim merkezi ve tüm birimlere sağladığı her türlü malzeme ve ekipman kayıtlarının nüshalarını kayıt etmek.

- Valilik, Rektörlük kriz masaları ile Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (DPÜAKUK) acil durum yönetim merkezi arasındaki yazışmaları yapmak ve kaydını tutmak

- Müdahale ekibinin yapacağı çalışmalar için izin yazışmalarını yapmak ve kaydını tutmak

- Önemli bilgilerin yetkili olmayan kişilerin eline geçmesini engellemek amacıyla evrakların güvenliği ve gizliliğini sağlamak.

 


C) İLETİŞİM VE HABERLEŞME BİRİMİ

 

a) Kriz Masaları ve Birimler Arası İletişim

İletişim ve haberleşme birimi bir(1) birim sorumlusu olmak üzere az dört (4) görevliden oluşur.

- acil durum yönetim merkezi ile valilik, rektörlük kriz masaları arasındaki iletişimi sağlar.
- acil durum yönetim merkezi ile Müdahale Ekip arasında ki iletişimi sağlar
- Birimler arası iletişimi sağlar. ( Toplanma alanındaki masalar )

- Diğer ekiplerle iletişimi sağlar.

§ Kütahya afet ve acil durum müdürlüğü ve gönüllüler
§ Dernekler ve topluluklar.

 

 

b) Basın Yayın Ve Halkla İletişim

Basın Yayın ve Halkla İletişim Birimi bir (1) birim sorumlusu ve altı (6) görevli olmak üzere en az (yedi) 7 kişiden oluşur. Bu yedi (7) kişiden sorumlu ile birlikte üç (3) kişi merkez toplanma alnında olmak üzere , iki (2) ‘si Germiyan Kampüsü toplanma alanında, iki (2) ‘si Merkez kampus toplanma alanında kurulacak masalarda görevlendirilir.


- Yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirir.

- Medya aracılığıyla iletişimi yaygınlaştırır


- Toplanma alanlarında ki öğrencileri ve yerel halkı bilgilendirme ve halkın koordine edilmesini sağlar

§ Toplanma yerindeki öğrenciler ve yerel halkla bilgi alışverişi yapar. Kargaşa ortamını bertaraf etmek için çalışmalarda bulunur.

§ Öğrenciler ile yerel halkın katılımını sağlama açısından , gönüllüleri belirleyip , gelecek her türlü yardımı kriz masasına bildirir.

§ Toplanma alanlarındaki şahısları tehlikelere karşı uyarır. ( salgınlar vs.).

- Öğrenciler ve yerel halkın ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek gerekli birimlerle irtibata geçer.

- Toplanma alanında ki öğrenciler ile yerel halkın sağlığını tehdit edecek unsurları belirler ve ortadan kaldırmak amacıyla ilkyardım birimiyle koordineli olarak çalışır.

 


D) PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMİ

Psikolojik destek birimi bir (1) birim sorumlusu ve üç (3) görevli olmak üzere en az dört (4) kişiden oluşur.

Afetin kişilerde doğurabileceği sosyal ve psikolojik bozuklukları gidermek amacıyla gerekli çalışmaları yürütür.

- Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak suretiyle sosyal yaşama yeniden adapte olmalarını sağlamak.

- Çalışan tüm birimlerdeki görevlilerin , çevredeki olumsuz koşulların yaratabileceği sorunlara karşı motivasyonlarının yüksek tutulmasını sağlamak.

- Empati ve duyarlılık yoluyla mağdurlara psikolojik destek vermek, psikiyatrik hizmetlere ihtiyacı bulunanları belirlemek ve yönlendirmek


- Topluma , kendi ihtiyaçlarını belirlemeleri, çözüm için harekete geçmeleri ve kendine yetebilme becerilerini geliştirmeleri yönünde destek olmak

v Bu konularda Üniversitemiz bünyesinde ki sosyolog ve psikologlardan destek istenir.

 

E) SOSYAL DESTEK VE YARDIMLAŞMA BİRİMİ

Sosyal Destek Ve Yardımlaşma Birimi bir (1) sorumlu , iki (2) görevli ve gönüllü kişilerden oluşur.

Afet sonrasında afetzedelerin karşılaşabilecekleri olumsuz çevre koşullarına karşı tüm temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yürütür.

- Afet bölgesinde ki kaynakların doğru kullanılarak gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesini sağlamak

- Gıda , Barınma ve korunma İhtiyaçlarının halka ulaşmasında ilgili kurumlara destek sağlamak

§ Yiyecek , içecek dağıtımına yardımcı olmak
§ Giysi , Battaniye v.b. Koruyucu malzemelerin dağıtımına yardımcı olmak
§ Barınma için, gerekli kuruluşlarla irtibat kurarak afetzedeleri yönlendirmek.

- Afetzedelerin ihtiyaçlarını sağlamak için Rektörlük yada Valilik Kriz masaları kanalıyla yardım kuruluşları ile irtibata geçip , elde edilen malzemelerin , kargaşa ortamına mahal vermeden dağıtımını organize etmek ve diğer kuruluşlarla bu yönde koordineli olarak çalışmak.

- Elde edilen yardımları , ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla depolamak ve güvenliğini sağlamak . Bu amaçla gerekli birimlerle koordineli çalışmak.

- Yapılan yardımların ve dağıtılan malzemelerin kaydını tutmak ve genel evrak birimiyle paylaşmak


F) İLKYARDIM BİRİMİ


Önceden eğitim almış sertifika sahibi bir (1) sorumlu ve iki (2) birim görevlisi olmak üzere en az üç ( 3) kişiden oluşur.

- Toplanma alanı ve acil durum yönetim merkezi sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

- Müdahale ekibinde ki ilkyardımcılarla koordineli olarak çalışır.

§ Müdahale ekibinde ki ilkyardımcılara , ihtiyaç duyulması halinde destekte bulunmak

- Sağlık kuruluşları ekipleriyle koordineli olarak çalışır.

§ Toplanma alanında meydana gelebilecek , uzman sağlık müdahalesi gerektiren durumlarda sağlık ekipleriyle irtibata geçmek

§ Sağlık kuruluşlarının acil ihtiyaç isteklerini( kan vb.) , Halkla İletişim ve Psikolojik Destek birimiyle koordineli çalışarak yerine getirmek

- Toplanma alanında ki halkın sağlığını tehdit edecek unsurları belirlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerekli birimleri bilgilendirerek önlem alınmasını sağlar.

- Sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta ve yaralı yada ölülerin kaydını tutmak ve genel evrakla paylaşır.

v Üniversitemiz bünyesinde bulunan ilkyardım konusunda müdahale yeterliliği olan kişiler belirlenir, destek alınır , gerek duyulan birimlere yönlendirilir.


G) ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (AME)

Afet mahalinde , yıkıntı altında mahsur kalan yaralıların kurtarılmasına yönelik gerekli Arama Kurtarma çalışmalarını yürütür.

Müdahale ekipleri 1 ekip lideri ve 5 müdahale uzmanı olmak üzere en az 6 kişiden oluşur.

- Rektörlük ve Valilik kriz merkezinin yönlendirmesi ile Acil durum yönetim merkezi başkanının talimatı doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek için harekete geçer.

§ Rektörlük kriz masasıyla kurulan irtibat sonrasında Üniversite sınırları içerisinde Acil Durum Müdahale Ekibine ihtiyaç duyulacak bir olayın olması durumunda Ekip doğrudan kampus e sevk edilir.

§ Alınan talimatlar sonrasında lojistik birimiyle temasa geçerek müdahale anında ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipmanların kullanıma hazır hale getirilmesi

§ Müdahale gereken alanda arama – kurtarma çalışmalarının rahat bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik enkaz alanı güvenliğinin sağlanması için gerekli güvenlik kuruluşlarıyla temasa geçilmesi.

- Kurtarılan hasta ve yaralıların tahliye edilerek İlk Yardım Ekiplerine teslim edilmesini sağlar.

- Olağanüstü durumlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri ve gönüllü ekipler ile koordineli olarak çalışır.

 


1.4 GÜVENLİK

- Toplanma alanı , acil durum yönetim merkezi ve müdahale ekibinin güvenliğini sağlar .

- Güvenlikten sorumlu birimlerce sağlanır. ( Polis, Jandarma , Elektrik uzmanı , Doğalgaz uzmanı vb. )

§ Halkın yaratacağı kargaşadan kaynaklanan Acil Müdahale Ekibinin, çalışmaları engelleyebilecek güvenlik sorunlarını çözmek için polis veya jandarmadan yardım talep edilir

§ Herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için enerji kaynaklarının yaratacağı güvenlik sorunlarını çözmek. Elektrik uzmanı, doğalgaz uzmanı vb. yardım talep edilir.

 

1.5 DİĞER HUSUSLAR

Merkezde Meydana Gelecek Bir Sel Durumunda:

- iletişim ağı (EK.6) devreye sokulur ve yaşanacak toplanma alanı sıkıntısından dolayı harekete geçmek için üst kademeden yönlendirme beklenir.
- Üst kademenin belirleyeceği toplanma alanında tüm üyeler imkanlar dahilinde iki buçuk saat içerisinde toplanmaya çalışır.
- Belirlenen toplanma alanına gerekli süre zarfında gelen üyeler arasından lider seçimi yapılır.
§ Toplanma alanına gelenler arasında Yönetim kurulu başkanı bulunuyorsa liderlik vasfını yürütür..
§ Liderlik vasfını yürütecek olan Yönetim kurulu başkanının , toplanma alanına gelen üyeler arasında bulunmaması veya Liderlik vasfına yerine getiremeyecek engellerinin olması ( yaralı , psikolojik bozukluk vs. ) durumunda ;
· Kulüp danışman hocası lideri belirler.
· Kulüp danışmanının da bulunmaması durumunda liderlik aşağıdaki sıralamaya göre belirlenir.

o Kulüpte almış eğitimlerin sayısı ( Eğitmen , Eğitmen yard.)
o Kulüpte giriş yılı en eski olan
o Gün/ay/yıl olarak yaşı en büyük olan
o Afet bölgesini en iyi tanıyan

v Yukarıda belirtilen kıstaslara sıra göz önünde bulundurularak bakılır. Kıstasları eşit olan birden fazla kişinin bulunması durumunda bir alt maddeye geçilir.

- Liderlik seçimi yapıldıktan sonra genel bir durum analizi yapılır.Rektörlük ve valilik kriz masaları ile irtibata geçilir. Yapılan yönlendirmeler sonucu gerekli görevlendirmeler yapılarak harekete geçilir.


Merkezde Meydana Gelecek Çığ,Toprak Kayması Ve Toplanmada Sıkıntı Yaratmayacak Afetlerde:
- iletişim ağı (EK.6) devreye sokulur .
- Ekip üyeleri bir (1) saat içerisinde Ana toplanma alanına toplanır.
- Toplanma alanına gerekli süre zarfında gelen üyeler arasından lider seçimi yapılır.
§ Toplanma alanına gelenler arasında Yönetim kurulu başkanı bulunuyorsa liderlik vasfını yürütür..


§ Liderlik vasfını yürütecek olan Yönetim kurulu başkanının , toplanma alanına gelen üyeler arasında bulunmaması veya Liderlik vasfına yerine getiremeyecek engellerinin olması ( yaralı , psikolojik bozukluk vs. ) durumunda ;

· Kulüp danışman hocası lideri belirler.
· Kulüp danışmanının da bulunmaması durumunda liderlik aşağıdaki sıralamaya göre belirlenir.

o Kulüpte almış eğitimlerin sayısı ( Eğitmen , Eğitmen yard.)
o Kulüpte giriş yılı en eski olan
o Gün/ay/yıl olarak yaşı en büyük olan
o Afet bölgesini en iyi tanıyan

v Yukarıda belirtilen kıstaslara sıra göz önünde bulundurularak bakılır. Kıstasları eşit olan birden fazla kişinin bulunması durumunda bir alt maddeye geçilir.

- Liderlik seçimi yapıldıktan sonra genel bir durum analizi yapılır.Rektörlük ve valilik kriz masaları ile irtibata geçilir.
- Yapılan yönlendirmeler sonrasında Burada oluşturulacak yeterli sayıdaki ekiplerle müdahale etmek üzere olay bölgesine hareket edilir.


2. KÜTAHYA İLÇELERİ VEYA DİĞER İLLER


Kütahya ilçeleri veya diğer illerde meydana gelecek bir afet durumunda.

2.1 İLETİŞİM

Kütahya ilçeleri veya diğer illerde meydana gelen afeti haber alan üyeler Öncelikle Yönetim kurulu başkanına ulaşarak haber verirler.
Yönetim kurulu başkanına ulaşılamaması durumunda resmi hiyerarşiye göre en üst kademeden başlayarak haber verilir.

Durumdan haberdar olan Kulüp başkanı ve kulüp danışmanı durum değerlendirmesinde bulunur. Yapılan görüşme sonrasında olayın ehemmiyetine göre Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) devreye girer ya da girmez.

Yukarıda belirtilen sorumlu kişilerin bulunmaması durumunda Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) ‘nı başlatma görevi resmi hiyerarşinin en üst kademesinden başlayarak sıralanır.


· Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) ‘nın devreye sokulması kararı alınırsa ;

Kulüp danışmanı rektörlük kriz masasıyla , Kulüp başkanı ise kulüp üyelerine karşı olan iletişim ağını (ek.6) devreye sokar

Acil Durum Eylem Planı (ADEP ) devreye girdikten sonra İletişim adım adım şu şekilde olacaktır ;

- Kulüp Danışmanı Rektörlük ile irtibat kurarak aradaki gerekli iletişimi başlatır.

§ Kulüp danışmanının bulunmaması durumunda bu görevi kulüp başkanı yürütür.

- Kulüp başkanı yönetim kurulu üyeleri , denetim kurulu başkanı ile irtibata geçer.

§ Kulüp başkanının bulunmaması durumunda bu görevi kulüp danışmanı yürütür.

§ Kulüp danışmanının da olmaması durumunda resmi hiyerarşi sırasına göre en üst kademe de bulunan kişi bu görevi üstlenir.

§ Denetim kurulu başkanının bulunmaması durumunda Kulüp başkanı resmi hiyerarşiye göre en üst kademe de bulunan kişiye ulaşır.

- Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyeleri öncelikle kendi kurulunda ki bir alt ve bir üst hiyerarşideki kişilerle irtibat kurarlar.Kulüp başkanından gelen Acil Durum Eylem Planı (ADEP) ‘nın Devreye girdiği haberi ile sorumlu oldukları üyelere ulaşırlar.

§ Yönetim veya Denetim kurulu üyeleri iletişime geçmek zorunda olduğu kurul üyesine ulaşamadığı takdir de bir üst yada bir alt hiyerarşideki kurul üyesine ulaşır.

§ Kulüp başkanı ulaşamadığı yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yapmak üzere , diğer yönetim kurulu üyelerini görevlendirir. Bu doğrultuda ulaşılamayan yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kişilerle görevlendirilen kurul üyeleri irtibata geçer.

§ Denetim kurulu başkanı ulaşamadığı denetim kurulu üyelerinin görevlerini yapmak üzere diğer denetim kurulu üyelerini görevlendirir. Bu doğrultuda kendisine ulaşılamayan denetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kişilerle görevlendirilen kurul üyeleri irtibata geçer.

§ Denetim kurulunda ki sorumlulardan hiç birine ulaşılamadığı takdirde kulüp başkanının görevlendirme yapacağı asil üyeler denetim kurulu üyelerinin ulaşmak zorunda olduğu kişiler ile irtibata geçer.

TOPLANMA

- Kendisine acil durum eylem planının devreye girdiği haberi ulaşan üyeler Valilik önünde ki ana toplanma alanına hareket ederler.
- Toplanma süresi bir saat on beş dakikadır (1.15)
- Toplanma alanına gerekli süre zarfında gelen üyeler arasından lider seçimi yapılır.
§ Toplanma alanına gelenler arasında Yönetim kurulu başkanı bulunuyorsa liderlik vasfını yürütür..
§ Liderlik vasfını yürütecek olan Yönetim kurulu başkanının , toplanma alanına gelen üyeler arasında bulunmaması veya Liderlik vasfına yerine getiremeyecek engellerinin olması ( yaralı , psikolojik bozukluk vs. ) durumunda ;
· Kulüp danışman hocası lideri belirler.
· Kulüp danışmanının da bulunmaması durumunda liderlik aşağıdaki sıralamaya göre belirlenir.

o Kulüpte almış eğitimlerin sayısı ( Eğitmen , Eğitmen yard.)
o Kulüpte giriş yılı en eski olan
o Gün/ay/yıl olarak yaşı en büyük olan
o Afet bölgesini en iyi tanıyan

v Yukarıda belirtilen kıstaslara sıra göz önünde bulundurularak bakılır. Kıstasları eşit olan birden fazla kişinin bulunması durumunda bir alt maddeye geçilir.

HAREKET


- Liderlik seçimi yapıldıktan sonra İlçelerde yada çevre illerde meydana gelen afetin , şehir merkezinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı konusunda durum değerlendirmesi yapılır .
§ Şehir merkezinde afetten kaynaklı bir etkilenme söz konusu ise şehir merkezi afet planına göre hareket edilir.
§ Şehir merkezinde bir etki söz konusu değilse Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden alınacak izin doğrultusunda, gerekli araç ve malzemeler sağlandıktan sonra yeterli sayıdaki ekip ile olayın gerçekleştiği ilçe veya İl ’e hareket edilir.

- Afetin olduğu bölgeye ulaştıktan sonra :
§ Afet bölgesinde kurulan kriz masasıyla irtibata geçilir.
§ Kriz masasının yapacağ yönlendirmeler doğrultusunda gerekli görevleri yerine getirmek üzere harekete geçilir
 
17 HAFTADA 99 AİLE !...
Ülkemiz jeolojik yapısı itibariyle deprem riskinin yüksek olduğu bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Tarih boyunca gerçekleşen yıkıcı depremlerde ciddi can ve mal kayıplarının yaşandığı bu coğrafyada gelecekte de bu depremlerin tekrarlanacağı bilimsel şüphe götürmez bir gerçektir. Bu noktada Deprem afetinin insana ve topluma vereceği zararlara karşı korunma ve tedbir alma hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla önem kazanan bir konu olmaktadır. Bu konuda ise resmi kurumlar kadar sivil toplum kuruluşlarına,özel topluluklara hatta bireylere ciddi görevler düşmektedir.
“17 haftada da 99 aile” isimli bu projede; 17 haftada 99 pilot aileye ulaşarak bu kitlede deprem, deprem etkileri ve deprem korunması konusunda bilinçlenme sağlanması ve buradan tüm topluma yayılacak bir duyarlılık ortamının yaratılması amaçlanmaktadır.
Proje sosyal sorumluluk/deprem korunması ve Medya iletişim /gençlik bilgilendirmesi temaları doğrultusunda geliştirilen bir çalışma olup; Birinci derece deprem kuşağında bulunan ve geçmişte gerçekleşen depremlerde ciddi can ve mal kayıplarının yaşandığı Sakarya, Yalova, Kocaeli, Gölcük, Düzce, Dinar (Afyon), Gediz (Kütahya), il ve ilçeleri ile Eskişehir ve Kütahya il merkezlerinde (merkez) ‘de gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda yukarıda belirtilen illerden seçilecek 99 aileye, Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübünün 28 üyesi tarafından, evlerinde eğitimler verilecektir. Aynı zamanda açılacak standartlarla yerel halka çeşitli yazılı ve görsel materyallerle bilgilendirmeler yapılacak, Kütahya merkezde kurulacak olan Bilgi Sistem Merkezi ile de faaliyetin belirli dönemleri boyunca süresi boyunca yerel halka deprem ve depremden korunma bilinci kazandırılacaktır.
Proje bir Ulusal gençlik projesi olup hazırlık ve uygulama aşamasıyla birlikte 150 gün sürecektir.

www.dpuakuk.com/index.php?option=com_content&task...

 

Okunma Sayısı: 2720 | Eklenme Tarihi: 18.10.2011 |
Bookmark and Share
Bu Konu Hakkında ki Yorumlar
Bu konu hakkında hiç yorum yapılmamış. Bu konuya ilk siz yorum yapın!
Yorum Yaz
Adınız:

E-Postanız:

Konu Puanı:
captcha

Yorumunuz: